Barnets lärande

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Inskolning

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen en lugn start och en trygg inskolning som beräknas ta ungefär två veckor.

Olika former för inskolning finns och kan variera mellan avdelningar och hus. Du får närmare information om hur ditt barn kommer att skolas in av personal på den förskola där ditt barnet fått plats.

Som vårdnadshavare är du/ni viktigast för barnet! Vi kommer tillsammans med er göra en plan för hur ditt/ert barn ska skolas in. Ni kommer att få information om vilket som blir er roll under inskolning. Vi påbörjar ett samarbete där vi tillsammans ska stödja ditt barns trygghet, utveckling och lärande.

Tillsammans kan vi göra så att ert barn får en bra start i förskolan. Låt förskolepersonalen ta del av era funderingar och förväntningar, tänk också på vad som är viktigt att berätta om just DITT barn.

Övergång till förskoleklass Dörbyskolan

När förskolan Smedbys barn byter skolform är vi extra noga med att ingen information ska går förlorad mellan oss och Dörbyskolan.

Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god framtida skolgång. Vi vet att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad övergång är att skapa förtroende mellan förskolan Smedby, Dörbyskolan och vårdnadshavare. Du ska som vårdnadshavare känna att den dokumentation som överförs är professionell. Den ska ge relevant och saklig information, så att den blir ett redskap i hur skolan kan möta upp sin nya elev. I barn- och ungdomsförvaltningens rutiner står att förskolan lämnar över information om de enskilda barnet inom områdena:

  • förskola och hem
  • normer och värden
  • utveckling och lärande
  • barns inflytande

Vår övergång från förskola till skola har fokus på ditt barns långsiktiga lärande.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan smedby

Visioner och mål på förskolan Smedby

Detta vill vi på förskolan Smedby

Planer och styrande dokument på förskolan Smedby

Planer och dokument som styr förskolan Smedbys verksamhet

Miljö på förskolan Smedby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Smedby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 6 december 2018
Publicerad: 22 maj 2017