Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vi jobbar med följande undervisningsmetoder, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet använder vi oss av:

Pedagogisk dokumentation

Ett arbetsverktyg i förskolan där vi försöker att se och förstå vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Vi lyssnar in det som pågår bland barnen och synliggör det genom dokumentation. Vi fångar barns lärprocesser och lärstrategier. Detta gör vi vuxna tillsammans med barnen.

Enheten arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt

Ett gemensamt tema gynnar både barn och oss pedagoger i det kollegiala lärandet. Våra teman är relativt breda, så temat får utrymme att ta många olika riktningar.

När barnen får utforska och lära sig nya saker tillsammans med andra ger vi dem förutsättningar att bredda sina erfarenheter, se lärande utifrån ett socialt sammanhang i relation till något som för dem känns meningsfullt.

Skuggning

För att utveckla undervisningen använder sig pedagogerna av metoden Skuggning. Där är det övergripande målet att skapa en professionell pedagogisk verksamhet med hjälp av en reflektionskultur. Reflektion ska vara en del av vardagen, där pedagogen får möjlighet att medvetandegöra sig själv, får syn på både framgångsfaktorer och svagheter i arbetet. Pedagogerna hjälper sin arbetskamrat att själv komma på lösningar till sina utmaningar. Vi ska stärka känslan av att man som förskollärare/barnskötare har makt över sin egen arbetssituation.

Visioner och mål på förskolan Smedby

Detta vill vi på förskolan Smedby

Planer och styrande dokument på förskolan Smedby

Planer och dokument som styr förskolan Smedbys verksamhet

Barnets lärande på förskolan Smedby

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Smedby

Miljö på förskolan Smedby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Smedby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk