Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Visioner och mål

Förskolan Rockneby ”ett växthus för omsorg, lek och lärande”

I våra verksamheter utgår vi från en helhetssyn på barnet, där vi ser till barnets utveckling ur tre perspektiv: omsorg, lek och lärande. På vår förskola får ditt barn lära sig genom att leka, skapa och utforska- på egen hand, i grupp och i nära relation med pedagoger. På förskolan i Rockneby får ditt barn en trygg omsorg och en god grund för det livslånga lärandet.

Vision och värdegrund

Forskning visar att barn som känner sig trygga lär sig mer. All personal på vår förskola arbetar aktivt med att vara trygga och tydliga förebilder. Kompissolen ska vara ett levande redskap som är konkret för barnen. Varje termin får ditt barn vara delaktiga i arbetet med att diskutera fram vad som är viktigt för att vara en bra kompis. Barnens tankar skrivs ner eller tydliggörs med bilder på solens strålar.

På vår förskola har vi en gemensam värdegrund. Det innebär att alla som arbetar hos oss måste dela de värderingarna och agera utifrån dem i relation till kollegor, barn och vårdnadshavare. För att säkerställa att vi lever som vi lär har vi ett  systematiskt kvalitetsarbete och planen mot diskriminering och kränkande behandling som alla avdelningar på förskolan följer upp och utvärderar.

Mål

Leken har en central roll för alla barns utveckling och lärande. Genom leken ges ditt barn tillsammans med andra barn och pedagoger möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter men också att bredda och fördjupa sig inom olika ämnesområden.

Utomhusvistelserna är bra för hälsan och det är också ett bra tillfälle att stärka barnens miljömedvetenhet och intresse för natur och teknik. Genom att pröva, undersöka och få möjlighet att lösa problem tillsammans med handdockan som uppstår i vardagen fördjupar ditt barn sin förståelse för matematiska begrepp och naturvetenskap. Vad händer när man tar in is?

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rockneby

Planer och styrande dokument på förskolan Rockneby

Planer och dokument som styr förskolan Rockneby verksamhet

Individuell utveckling på förskolan Rockneby

Ditt barns utveckling på förskolan Rockneby

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rockneby

Förskolan Rockneby arbetar efter förskolans läroplan

Barnets lärande på förskolan Rockneby

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rockneby

Miljö på förskolan Rockneby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rockneby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 19 april 2017