Visioner och mål

I vår verksamhet utgår vi från en helhetssyn på barnet, där vi ser till barnets utveckling ur tre perspektiv: omsorg, lek och lärande.

På vår förskola får ditt barn lära sig genom att leka, skapa och utforska. På egen
hand, i grupp och i nära relation med lärare i förskola och barnskötare. Vi vill ge ditt barn en trygg omsorg och en god grund för det livslånga lärandet.

Att lära genom leken. Vi har i enheten ett övergripande tema för enheten, med delteman beroende på barnets ålder. Utifrån det har sedan avdelningarna i sin tur olika projekt där vi arbetar utifrån barnets och gruppens behov av utveckling och mognad

Forskning visar att barn som känner sig trygga lär sig mer. All personal på vår förskola arbetar aktivt med att vara trygga och tydliga förebilder. På vår förskola har vi en gemensam värdegrund.

Det innebär att alla som arbetar hos oss måste dela de värderingarna och agera utifrån dem i relation till kollegor, barn och vårdnadshavare. För att
säkerställa att vi lever som vi lär har vi ett systematiskt kvalitetsarbete och
planer mot diskriminering och kränkande behandling som alla avdelningar på förskolan följer upp och utvärderar. Vi diskuterar även yrkesetik kontinuerligt i personalgruppen.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan och de strävansmål som finns i denna. För oss är det viktigt att just ditt barn får sina behov tillgodosedda och utvecklas.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan rinkabyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Rinkabyholm

Planer och dokument som styr förskolan Rinkabyholms verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Hur vi tänker kring lek och lärande på förskolan Rinkabyholm

Barnets lärande på förskolan Rinkabyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 19 maj 2017