Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Förskolan Rinkabyholms plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan rinkabyholm

Fotografering i förskolan Rinkabyholm

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Rinkabyholm

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring för barn på förskolan Rinkabyholm

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Publicerad: 22 maj 2017