Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan pulpeten-smedjan

Olycksfallsförsäkring på förskolan Pulpeten-Smedjan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Pulpeten-Smedjan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering på förskolan Pulpeten - Smedjan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Pulpeten - Smedjan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Publicerad: 19 maj 2017