Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Visioner och mål

En förskola för alla!

Värdeord:

Barnen ska känna trygghet i kontakt med vuxna och andra barn på förskolan. Vi på förskolan strävar efter att stärka barnens självkänsla och för att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer som samtidigt känner gemenskap och
grupptillhörighet.

Vision och värdegrund

Vi vill att alla barn på förskolan ska:

 • Känna glädje, trygghet och utveckla en stark självkänsla.
 • Få möjlighet att använda sin nyfikenhet och kreativitet till att söka
  kunskap och att reflektera.
 • Vistas i god arbetsmiljö där man visar hänsyn och respekt.
 • Få möjlighet att upptäcka rörelseglädje ute i naturen
 • Möta ett inkluderande perspektiv, som innebär en förskola, fritidshem,
  skola där alla deltar i gemenskapen utifrån sina förutsättningar

Mål

Förskolans mål:

 • Utgöra en god miljö för lek, utveckling och lärande.
 • Uppmärksamma och hjälpa barn i behov av särskilt stöd.
 • Respektera alla barns uppfattning och åsikter.
 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
 • Arbeta utifrån likabehandlingsplanen.
 • Vistas i en miljö som uppmuntrar till att vilja röra sig.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan påryd

Planer och styrande dokument

Planer och dokument som styr förskolan Påryds verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Påryd

Hur vi tänker kring lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Påryd

Inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Påryd

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Påryd

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 19 maj 2017