Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Pedagogik, metoder och arbetssätt

Gemensamt med barnen på förskolan arbetar vi temainriktat. Det här läsåret har vi valt att fördjupa oss i naturen.

Genom att arbeta i projekt ger vi barnen möjlighet till ett lustfyllt lärande där matematik, språk, natur och rörelse blir en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för ett utforskande arbetssätt i en pedagogisk miljö som utmanar barnen vidare i deras lek. Vi stödjer vårt arbete genom att aktivt arbeta med läroplanen för förskolan. Vi ger barnen möjlighet att utveckla normer, värden, utveckling och lärande. Att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med demokrati.

Tillsammans med övriga förskolor i Södermöre kommundel arbetar vi med främjande likabehandling. Det ges möjlighet att mötas i mindre grupper och reflektera kring ledarskap, grupprocesser samt barnsyn utifrån våra styrdokument.

Visioner och mål på förskolan Påryd

Det här vill vi på förskolan Påryd

Planer och styrande dokument

Planer och dokument som styr förskolan Påryds verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Påryd

Hur vi tänker kring lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Påryd

Inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Påryd

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Påryd

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk