Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan påryd

Olycksfallsförsäkring på förskolan Påryd

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Påryd

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering på förskolan Påryd

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Påryd

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 6 maj 2020
Publicerad: 19 maj 2017