Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Påryd

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.