Visioner och mål

Under läsåret 2020/2021 håller vi om vårt fokus på delbart lärande, värnar om gemensamma lärdomar. De valda strategierna, "Planering av dagen" och "Återberättande" bevaras och utvecklas.

Med vår gemensamma nyfikenhetsfråga: "Hur får barnen rätt till stadens områden och hur får stadens områden rätt till barnen?", vill vi arbeta för att synliggöra barnen i stadens områden och att de både nu och i framtiden kan vara aktiva aktörer i samhället.

Vision och värdegrund

”Känslan att tillhöra och vara ansvariga för världen tillsammans är en
förutsättning för en hållbar utveckling som förmodligen är vår tids största
fråga. Det handlar om hållbart liv nu och i framtiden. Varje generation har
rätt till en hoppfull syn på livet och tillvaron! Förskolans viktigaste uppgift
är och kommer att vara att inge hopp! Det handlar om att ta till vara på och
stödja den nyfikenhet och aptit på livet som redan finns. Vi utgår ifrån att
alla har en livs och kunskapstörst där ett meningsskapande sammanhang får oss att känna oss betydelsefulla. Hållbarhet innefattar alla frågor kring liv och leverne. Hur kan förskolan bidra till visionen om en möjlig framtid?”

Reggio Emilia Institutets skrivning av hållbar framtid

Våra värdeord:

  • Olikhet
  • Nyfikenhet
  • Mångfald
  • Delaktighet

Orden är inte värde i sig, men pedagogerna kan skapa sammanhang där begreppen görs och på så vis får värde.

Mål

Lärande är beroende av sammanhang. Vi bygger vår verksamhet på olika värden och ställningstaganden som stödjer och vägleder oss liksom läroplanen Lpfö 18

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan oxhagen-malmen

Planer och styrande dokument på förskolan Oxhagen-Malmen

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på förskolan Oxhagen-Malmen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Oxhagen-Malmen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 9 september 2020
Publicerad: 19 maj 2017