Omsorg, lek och lärande

Barnen ska få uttrycka sig på många olika sätt för att få visuella, sinnliga, kroppsliga, lekfulla, tekniska och verbarla erfarenheter.

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet."

Läroplanen för förskolan Lpfö 18

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan oxhagen-malmen

Visioner och mål på förskolan Oxhagen-Malmen

Det här vill vi på förskolan Oxhagen-Malmen

Planer och styrande dokument på förskolan Oxhagen-Malmen

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på förskolan Oxhagen-Malmen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Oxhagen-Malmen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 3 januari 2019
Publicerad: 19 maj 2017