Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan oxhagen-malmen

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Olycksfallsförsäkring på förskolan Oxhagen-Malmen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Fotografering på förskolan Oxhagen-Malmen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Oxhagen-Malmen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Publicerad: 19 maj 2017