Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Oxhagen-Malmen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter.