Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Det är vårt ansvar och intresse att barnen trivs och har det bra på förskolan. Förskolan ska erbjuda barnen en väl avvägd dygnsrytm och miljö i förhållande till deras ålder och verksamheten ska präglas av såväl omvårdnad och omsorg som av vila och andra aktiviteter. Barnen ska erbjudas en genomtänkt miljö såväl inom- som utomhus.

Trygghet, säkerhet och samverkan med hemmet är grundpelare för barnens och vårdnadshavarens tillit till förskolan och vår verksamhet. På Ögonstenen arbetar vi aktivt med att göra föräldrarna delaktiga i barnens tid på förskolan. Detta sker genom bland annat föräldramöten, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal, samt veckovisa informationskanaler från avdelningarna.

Det finns också regler och rutiner som ska skydda barnen. De finns som stöd och hjälp när det behövs. Dessa innefattar bland annat försäkringar, sekretess och fotopolicy. Det finns mer information om detta i flikarna nedan.

Olycksfallsförsäkring på Ögonstenen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Diskriminering och kränkande behandling på Ögonstenen

Likabehandlingsplan för förskolan Ögonstenen

Fotografering i förskolan på Ögonstenen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på Ögonstenen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden