Omsorg, lek och lärande

Förskolans gemensamma tema är ”Sagor i olika Uttrycksformer”. Temat startar varje år med en gemensam upplevelsedag för hela förskolan.

Under läsåret 18/19 är sagan Barnens planet enhetens gemensamma utgångspunkt. På många sätt arbetar avdelningarna sedan under året vidare i olika projekt. För att ge barnen en mångfald av tillfällen att erövra olika uttrycksformer innebär det att vi i arbetet utgår från barnens intressen, behov och våra utvecklingsområden/lärområden svenska, matematik och jämställdhet .

Pedagogisk dokumentation är ett av flera verktyg, som personalen använder sig av i sitt arbete att följa och analysera barnens utveckling och lärande b.la i projektarbetena. Detta i syfte att synliggöra och utveckla den pedagogiska verksamheten för alla barn!

PEDAGOGISK GRUNDSYN

Verksamheten hos oss präglas av synsättet att barn och vuxna är kompetenta och olika. Alla människors kunskaper, utveckling och lärande förändras hela tiden i samspel med andra och med omgivningen medvetet eller omedvetet. Pedagogerna ansvarar för att ge barnet verktyg/redskap för att förstå och lära nytt och ser läroprocessen som viktigare än resultatet.

Genom att bygga vidare på det barnet redan kan och ge utmanande uppgifter kan barnets lärande utvecklas. Barn måste få tillfälle att utveckla olika förmågor och olika sätt att vara på. Till detta behövs tid och medforskande pedagoger med engagemang. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Den barnsyn och kunskapssyn vi har, påverkar det förhållningssätt vi intar till barnen.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan ljusstaden

Visioner och mål på förskolan Ljusstaden

Förskolan Ljusstaden visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Ljusstaden

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Barnets lärande

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Ljusstaden

Miljö på förskolan Ljusstaden

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljusstaden

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 23 januari 2018