Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan ljusstaden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Hälsa och trygghet på förskolan Ljusstaden

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering på förskolan Ljusstaden

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Ljusstaden

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Publicerad: 23 januari 2018