Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Visioner och mål

Vision och värdegrund

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

På förskolan Ljungbyholm har vi gemensamt kommit fram till att vår pedagogik, metoder och arbetssätt ska genomsyras av: ”Här växer medmänniskor”. Den grunden innebär en barnsyn/människosyn som innefattar att alla inte är lika, att alla på förskolan ska känna ett ”tillsammans” och vikten av att som pedagog vara närvarande i alla relationer.

Mål

Vi arbetar utifrån den värdegrund samt de mål och riktlinjer som finns beskrivna i förskolans läroplan.

Förskolans verksamhetsuppdrag för 2020 från Södermöre kommundelsnämnd är att:

·      Kvalitén i undervisningen ska öka

·      Likvärdigheten i utbildningen ska öka

·      Trygghet och studiero ska öka

·      Delaktighet och inflytande ska öka

·      Barn och elevers välbefinnande och psykiska hälsa ska öka

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan ljungbyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Ljungbyholm

Planer och dokument som styr förskolan Ljungbyholms verksamhet

Barnets lärande på förskolan Ljungbyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Ljunbyholm

Miljö på förskolan Ljungbyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljungbyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 18 maj 2017