Visioner och mål

Vision och värdegrund

"Vår vision är att skapa en förskola som genomsyras av glädje, delaktighet, samhörighet, kreativitet och lust att lära."

Mål

Förskolans uppdrag är att enligt läroplanden och skollagen bedriva undervisning som utgår från barnen. Barnens delaktighet och inflytande ska genomsyra allt som vi gör på förskolan.

Våra politiker har gett oss ett verksamhetsuppdrag att prioritera vissa områden lite extra för att uppnå en högre måluppfyllelse för varje enskilt barn och elev.

  • Verksamheten ska sträva efter att ge alla barn möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Verksamheten ska sträva efter att ge alla barn möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.
  • Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.
  • Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på 93% för förskolan idag.
  • Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på verksamheten i förskola respektive fritidshem.

Vi har också tillsammans med övriga förskolor i Södermöre formulerat ett mål för att arbeta med främjande likabehandling.

  • Verksamheten ska sträva efter att öka medvetenheten hos personalen kring det egna ledarskapet, utveckla kunskap kring grupprocesser och arbeta för en gemensam barnsyn.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan ljungbyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Ljungbyholm

Planer och dokument som styr förskolan Ljungbyholms verksamhet

Barnets lärande på förskolan Ljungbyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Ljunbyholm

Miljö på förskolan Ljungbyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljungbyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Publicerad: 18 maj 2017