Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

På förskolan Ljungbyholm har vi gemensamt kommit fram till att vår pedagogik, metoder och arbetssätt ska genomsyras av: ”Här växer medmänniskor”. Den grunden innebär en barnsyn/människosyn som innefattar att alla inte är lika, att alla på förskolan ska känna ett ”tillsammans” och vikten av att som pedagog vara närvarande i alla relationer.

Vi arbetar aktivt och återkommande med barnsyn/människosyn genom vår pedagogiska utvecklingsgrupp och gemensamma samtalsforum för all personal på förskolan.

Vårt tema är ”möten i barnens världar”. Via temat arbetar varje avdelning med sitt eget projekt utifrån barnens intressen. Genom förhållningssättet pedagogisk dokumentation möjliggörs för barn och pedagoger att mötas och lära på bästa sätt utifrån barnens intressen och nyfikenhet.

För att alla barn ska få möjlighet att bli sitt bästa, delas barnen återkommande in i mindre grupper som är genomtänka utifrån barnens utvecklingsbehov både socialt och kunskapsmässigt. Vi väljer att se ett barn som kan, vill och vågar utmanas utifrån sina förutsättningar. För att kunna det är vi nyfikna och utforskar tillsammans med barnen.

Den pedagogiska miljön är viktig för oss, att den är tillgänglig för alla barn och utifrån barnens intressen samt förskolans läroplan inspirerar till utforskande och möten.

Arbetet med att bli en så kemikaliesmart förskola som möjligt är viktigt för oss. Kalmar kommuns handlingsplan för Giftfri förskola är en del av vårt systematiska miljöarbete.

Visioner och mål på förskolan Ljungbyholm

Det här vill vi på förskolan Ljunbyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Ljungbyholm

Planer och dokument som styr förskolan Ljungbyholms verksamhet

Barnets lärande på förskolan Ljungbyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Ljunbyholm

Miljö på förskolan Ljungbyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljungbyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk