Pedagogik, metoder och arbetssätt

På förskolan Ljungbyholm arbetar vi med pedagogisk dokumentation och synliggör utifrån det barns lärande.

Genom att vi arbetar med arbetsboken kontinuerligt från terminsstart tänker vi bland annat noga igenom hur vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att barn och pedagoger ska kunna mötas och lära på bästa sätt.

Vi strävar efter att barnen, oberoende av könstillhörighet, får utveckla sina förmågor och intressen. Detta är ett av våra utvecklingsområden i verksamhetsuppdraget.

Avdelningarnas projekt sträcker sig över läsåret och utvärderas för att vi hela tiden ska kunna forma och omforma vår verksamhet. De två matematik- och språkansvariga pedagogerna på enheten har ett särskilt ansvar i undervisningen för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga. Det arbetar med att föra och följa resonemang samt att ge alla barn möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Tillsammans med övriga förskolor i Södermöre kommundel arbetar vi med främjande likabehandling. Personalen ges möjlighet att mötas i mindre grupper för att reflektera och fortbilda sig kring sitt eget ledarskap, hur grupper utvecklas, samt en gemensam barnsyn utifrån våra styrdokument.

Vi väljer att se ett barn som kan, vill och vågar och delar så ofta vi kan in barnen i mindre grupper för att ge dem rätt förutsättningar. Pedagogerna är nyfikna och utforskar tillsammans med barnen och kan utmana barnen vidare där just de befinner sig.

Enheten har under många år utvecklat sitt miljöarbete genom certifieringen Grön flagg. Vi arbetar i vår nuvarande handlingsplan kring giftfri förskola, konsumtion samt återvinning och källsortering.

Arbetet med att bli en så kemikaliesmart förskola som möjligt är viktigt för oss, Kalmar kommuns handlingsplan för Giftfri förskola är en del av vårt systematiska miljöarbete tillsammans med vårdnadshavare och deras barn.

Visioner och mål på förskolan Ljungbyholm

Det här vill vi på förskolan Ljunbyholm

Planer och styrande dokument på förskolan Ljungbyholm

Planer och dokument som styr förskolan Ljungbyholms verksamhet

Barnets lärande på förskolan Ljungbyholm

Inskolning och övergång till förskoleklass för förskolan Ljunbyholm

Miljö på förskolan Ljungbyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Ljungbyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk