Visioner och mål

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta
i samhällslivet. Lpfö rev2016

Genom vår verksamhetside, vår starka tro på barnets förmåga och ett gemensamt förhållningssätt som vi tillsammans tagit ställning för vill vi vara med om att föra vidare framtidens demokratiska medborgare som idag är våra barn.

Detta gör vi bland annat genom följande:

Människosyn

Vi ser ett barn som kan, vill och vågar. Vi tror på det kompetenta barnet! Vi ser och utmanar barnens läroprocesser, lyssna på deras tankar och utmana dessa vidare. Om vi lyssnar på barnen och låter barnen vara delaktiga kommer vi ständigt att förundras.

Kunskapssyn

Vi tror att lärande är något som sker hela tiden tillsammans med andra i olika sammanhang. Barnen lär tillsammans för att sedan kunna själva. Vuxna och barn lär av varandra. Kunskap är föränderligt!

Vår syn på pedagogen/yrkesrollen

Vi ser oss som medforskare till barnen. Vi lyssnar till barnens tankar, funderingar och teorier för att utmana barnen vidare i deras lärande.

I läroplanen betonas vikten av omsorg, fostran, utbildning och lärande som bildar en helhet. Som pedagog i förskolan är det vårt ansvar att följa detta.

Vårt förhållningssätt mot barnen är mycket viktigt och även här kommer våra värdeord in.

Tillsammans strävar vi mot våra värdeord som är:

Glädje

För oss innebär glädje att vara tillsammans och dela sina erfarenheter
med andra. Det ska vara roligt att gå till förskolan!

Nyfikenhet

För oss innebär nyfikenhet lusten till lärandet. Vi vill erbjuda många olika sätt att bli nyfiken på, tillsammans med andra eller enskilt. Genom observation och pedagogisk dokumentation får vi syn på barnens nyfikenhet och lärande kopplat till den nyfikenhetsfråga som är aktuell för läsåret. Att som pedagog/människa vara nyfiken på att upptäcka tillsammans med
barnen är för oss att vara en medforskande pedagog.

Vänskap

För oss innebär vänskap att vara tillsammans, skapa relationer, lyssna
och att respektera varandra. Vi är ömsesidigt beroende av varandra och vill träna oss i att umgås med olikheter.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan lindö

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Planer och dokument som styr förskolan Lindös verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Lindö

Lek och lärande på förskolan Lindö

Barnets lärande på förskolan Lindö

Lärande, inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Lindö

Miljö på förskolan Lindö

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Lindö

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017