Visioner och mål

Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen.

Genom vår verksamhetside, vår starka tro på barnets förmåga och ett gemensamt förhållningssätt som vi tillsammans tagit ställning för vill vi vara med om att föra vidare framtidens demokratiska medborgare som idag är våra barn. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Detta gör vi bland annat genom följande:

Människosyn

Vi ser ett barn som kan, vill och vågar. Vi tror på det kompetenta barnet! Vi ser och utmanar barnens läroprocesser, lyssna på deras tankar och utmanar dessa vidare. Om vi lyssnar på barnen och låter barnen vara delaktiga kommer vi ständigt att förundras.

Kunskapssyn

Vi tror att lärande är något som sker hela tiden tillsammans med andra i olika sammanhang. Barnen lär tillsammans för att sedan kunna själva. Vuxna och barn lär av varandra. Kunskap är föränderligt!

Vår syn på pedagogen/yrkesrollen

Vi ser oss som medforskare till barnen. Vi lyssnar till barnens tankar, funderingar och teorier för att utmana barnen vidare i deras lärande.

I läroplanen betonas vikten av omsorg, utveckling och lärande som bildar en helhet.

Vårt förhållningssätt mot barnen är mycket viktigt och även här kommer våra värdeord in.

Tillsammans strävar vi mot våra värdeord som är:

Glädje

För oss innebär glädje att vara tillsammans och dela sina erfarenheter
med andra. Det ska vara roligt att gå till förskolan!

Nyfikenhet

För oss innebär nyfikenhet lusten till lärandet. Vi vill erbjuda många olika sätt att bli nyfiken på, tillsammans med andra eller enskilt. Genom observation och pedagogisk dokumentation får vi syn på barnens nyfikenhet och lärande kopplat till den nyfikenhetsfråga som är aktuell för läsåret. Att som pedagog/människa vara nyfiken på att upptäcka tillsammans med
barnen är för oss att vara en medforskande pedagog.

Vänskap

För oss innebär vänskap att vara tillsammans, skapa relationer, lyssna
och att respektera varandra. Vi är ömsesidigt beroende av varandra och vill träna oss i att umgås med olikheter.

På förskolan Lindö innebär undervisning att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden i relation till andra eller till den pedagogiska miljön.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan lindö

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Planer och dokument som styr förskolan Lindös verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Lindö

Lek och lärande på förskolan Lindö

Barnets lärande på förskolan Lindö

Lärande, inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Lindö

Miljö på förskolan Lindö

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Lindö

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Publicerad: 22 maj 2017