Pedagogik, metoder och arbetssätt

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Lpfö, rev 2016

Vi arbetar med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och för oss innebär detta
att det kompetenta barnet står i fokus. I lärandesituationer utgår vi från det barnet kan och bygger vidare på det. Barnen skall ges möjligheter till ett aktivt och lustfyllt lärande, därför är pedagogisk dokumentation ett av våra viktigaste arbetsverktyg.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att följa barnens tankar, se och utmana barnens läroprocesser. Detta för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Förskolans verksamhet är indelad med genomtänkta pedagogiska miljöer som anpassas efter barnens ålder och intressen.

Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen.

Vår förskola strävar efter att vara en mötesplats där barn, familjer och pedagoger
är lika viktiga för verksamheten.

Visioner och mål på förskolan Lindö

Det här vill vi på förskolan Lindö

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Planer och dokument som styr förskolan Lindös verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Lindö

Lek och lärande på förskolan Lindö

Barnets lärande på förskolan Lindö

Lärande, inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Lindö

Miljö på förskolan Lindö

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Lindö

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk