Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter, flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan lindö

Fotografering i förskolan på förskolan Lindö

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Lindö

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Lindö

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Lindö

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 27 september 2019
Publicerad: 22 maj 2017