Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter, flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan lindeberga-sjöängen

Fotografering i förskolan förskolan Lindeberga-Sjöängen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess förskolan Lindeberga-Sjöängen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Lindeberga-Sjöängen

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Publicerad: 23 maj 2017