Barnets lärande

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Genom att vi är lyhörda för barnets nyfikenhet, fantasi och sätt att lösa problem samt att erbjuda en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet, kommer ert barn att vara väl rustat för det livslånga lärandet. När barnen är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt. På förskolan Djurängen arbetar vi utifrån ett gemensamt tema som sedan bryts ner på varje avdelning. Genom pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete ser vi till att alla delar i läroplanen genomsyrar verksamheten.

Inskolning

Vi har valt att ha inskolning under två veckor. Första veckan är barnet i förskolan en timme per dag och andra veckan två timmar per dag. Syftet med dessa korta inskolningstider är att barnet hinner vänja sig och att det blir positiva stunder i förskolan. Då vill barnet komma tillbaka nästa dag.

Första veckan i förskolan får barnet i sin egen takt undersöka miljön och lära känna personalen och de andra barnen. Föräldrarna är ansvariga för barnet under hela första veckan vid tröst, blöjbyte med mera. Under andra veckan tar personalen successivt över ansvaret och föräldrarna kan lämna kortare stunder.

Vi räknar med att när barnen känner sig trygga i miljön och med människorna runtomkring, känner de också trygghet inför nya situationer såsom mat, vila och utevistelse på förskolan.

När det är dags för inskolning kallar vi till ett informationsmöte. Vid detta tillfälle får ni information om förskolan Djurängen och det finns också möjlighet för er att ställa frågor.

Övergång till förskoleklass

Våren innan era barn börjar i förskoleklass får de besök av de pedagoger som kommer vara lärare för dem i förskoleklass. Pedagogerna kommer till barnens trygga miljö på förskolan Djurängen för ett första möte och efter det mötet besöker barnen vid ett flertal tillfällen den skola där de ska börja i förskoleklassen.

Vår förskola ligger precis intill Djurängsskolan och de flesta av våra barn börjar i förskoleklass på Djurängsskolan. Under våren bjuds ni vårdnadshavare in till ett föräldramöte på Djurängsskolan för att få information om förskoleklassens verksamhet, era barn är också med på mötet och skrivs där in på skolan under högtidliga former. Pedagogerna i förskolan och förskoleklass har pedagogiska överlämningar där information om vad era barn har gjort i förskolan överlämnas. Vid behov sker individuella överlämningar där du som vårdnadshavare bjuds in att delta.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan djurängen

Visioner och mål på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Djurängen

Planer och dokument som styr förskolan Djurängens verksamhet

Miljö på förskolan Djurängen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Djurängen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Publicerad: 18 maj 2017