Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter, flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan djurängen

Fotografering på förskolan Djurängen

Fotografering på förskolan Djurängen

Olycksfallsförsäkring för barn på förskolan Djurängen

Kalmar kommuns försäkringar för barn på förskolan Djurängen

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Sekretess på förskolan Djurängen

Hur fungerar sekretess på förskolan Djurängen

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Publicerad: 30 maj 2017