Miljonsatsning på friluftsliv, utepedagogik och biologisk mångfald i Skärgårdsparken!

Kalmar kommun har beslutat att satsa 5 miljoner på att upprusta och utveckla både huset och området vid gamla Salvestaden till ett skyltat friluftsområde Skärgårdsparken med Naturens hus.

Utöver detta har länsstyrelsen beviljat totalt 1 190 000 kronor av lokala naturvårdssatsningar (LONA) för utvecklingsplan, dialog, information, skyltning samt åtgärder som utvecklar och tillgängliggör naturen i näromgivningen.

Ett långsiktigt utvecklingsarbete pågår i ett 150 hektar stort område, kopplat till bland annat Kalmar dämme, för utveckling av rekreation och naturvärden samordnat med de tekniska anläggningar som finns i området.

Under 2022 startar första utvecklingsetappen upp med röjning, naturåtgärder samt att tillgängliggöra stigar. Under året kommer även renovering påbörjas av det idag nedgångna huset som en gång byggdes för entrébyggnad till Salvestaden. Syftet är att lyfta fram området som besöksmål för friluftsliv, där en upprustad entrébyggnad kan fungera som möteslokal med information och service för besökare till området - ett Naturens Hus och en port in i det natursköna området. Området ska vara en mötesplats för friluftsvänner och kommer skyltas som ett friluftsområde med namnet “Skärgårdsparken”.

Naturen i närområdet ska återställas och utvecklas för att främja biologisk mångfald och naturpedagogik samt göras mer tillgänglig. Det ska vara möjligt att ta del av omgivningarna både till fots och på hjul, även fortsättningsvis gå att vandra, cykla, rida, fågelskåda, åka skridskor och mycket mer. En slinga genom olika naturkaraktärer samt paviljonger och grillplatser ska kunna nås med rullstol. Området ska också i större utsträckning bli lämplig att använda i utbildningssyfte och för skolutflykter.

Planerade insatser:

  • Renovera gamla Salvehuset och skapa mötesplatsen Naturens Hus för att tillgodose servicemöjligheter för besökare.
  • Skapa tydlig entré och ökad trygghet i området.
  • Förbättra tillgänglighet och förtydliga skyltning av befintliga stigsystem och naturinformation.
  • Utöka tillgång till väderskydd och grillplatser.
  • Förbättra miljöer för utepedagogik och naturlek
  • Stimulera biologisk mångfald med ängar, biparadis, insektshotell och odling
  • Området ska fortsatt vara tillgängligt för skötsel och underhåll av dämmets tekniska anläggningar och för jordbrukande och bete i nuvarande omfattning.
Publicerad: 12 maj 2022