Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Swedish DLA Agro AB

Adress: Tjärhovsgatan 12, Kalmar

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driver ett centrallager för förnödenheter till lantbruk och butik. Produkter som används i verksamheten levereras med båt, lastbil eller traktor. Leverans till kund sker i till största delen med lastbil. I verksamheten hanteras ammoniumnitrat i form av handelsgödsel.
Varan lossas från båt, lagerhålls och levereras med lastbil till traktens lantbrukare. För drift av foderfabrik Kronan finns en bränslecistern innehållande Propan 95 (Gasol).

Företaget omfattas av Sevesolagstiftningens lägre nivå samt av 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor. En anmälan enligt Sevesolagstiftningen har, enligt gällande bestämmelser, lämnats till länsstyrelsen. Information om senaste tillsynen av länsstyrelen kan fås genom att kontakta länsstyrelsen (kalmar@lansstyrelsen.
se). Information om senaste tillsynen av brandkåren kan fås genom att kontakta
Kalmar Brandkår (raddning@kalmar.se)

Riskanalyser gällande brand, säkerhet och miljö genomförs och uppdateras kontinuerligt. Personalen uppdateras kontinuerligt via utbildning eller övning minst en gång per år. Det finns bl a särskilt utbildade gasolföreståndare. Instruktioner och checklistor används för att höja säkerheten. Kontroller och underhåll av cisterner med tillhörande utrustning görs regelbundet enligt noggranna rutiner av externa företag med specialkompetens. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig
olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Tabell:Beskrivning av hanterade ämnen och deras egenskaper

Hanterade ämnen

Egenskaper

Ammoniumnitrat (handelsgödsel)

Oxiderande

Brandfarlig gas (Gasol)

Extremt brandfarlig

Vad kan hända?

  • Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär

Fler sidor inom viktig information till dig som bor eller arbetar nära tjärhovet

Företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärh...

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar oc...

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cement...

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Brandkårens organisation och resurser vid en större olycka

Brandkåren är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikalieutsläpp.

Varning vid fara

Så här blir du varnad om något händer och så här ska du agera

Viktig information vid en kris

Här kan du hitta krisinformation och hur du tar dig bort från eventuell brandrök

Senast uppdaterad: 29 januari 2021
Publicerad: 28 januari 2021