Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier. Samtliga företag genomför riskanalyser som syftar till att förutse och förebygga eventuella olyckor. Företagen samarbetar säkerhetsmässigt, miljötekniskt och ekonomiskt.

Kalmar hamn har därför en samarbetskommitté där representanter från de olika oljebolagen och kemiföretagen ingår. Även brandkåren, miljökontoret och länsstyrelsen deltar vanligtvis på samarbetskommitténs möten.

På Tjärhovet finns olika typer av system för att skydda Kalmarsund från gifter. Eventuella utsläpp som sker på land på Tjärhovet kan fångas upp av ett system för oljeförorenat avlopp (OFA). Sker utsläpp i havet kan länsor läggas ut av brandkåren. Om utsläpp sker vid lossning från fartyg finns en förberedd fast monterad länsa som snabbt kan läggas ut av brandkåren kring hela fartyget. Det finns färdiga planer för omhändertagande av släckvatten. Tjärhovet är även utrustat med en brandpumpcentral, som förser brandkåren med brandvatten från Kalmarsund vid en insats.

De företag på Tjärhovet som omfattas av Sevesolagstiftningen samt 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor är Brenntag Nordic AB, Circle K Terminal Sweden AB, Stena Recycling AB, Nynas AB och Swedish DLA Agro AB.

Sevesolagstiftningen

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Detta ledde fram till de så kallade Sevesodirektiven vilka har implementerats i svensk lagstiftning främst genom lagen (1999:381) och förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen.

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög
säkerhetsnivå utövar länsstyrelsen tillsyn.

Fler sidor inom viktig information till dig som bor eller arbetar nära tjärhovet

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärh...

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar oc...

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cement...

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Swedish DLA Agro AB

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driv...

Brandkårens organisation och resurser vid en större olycka

Brandkåren är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikalieutsläpp.

Varning vid fara

Så här blir du varnad om något händer och så här ska du agera

Viktig information vid en kris

Här kan du hitta krisinformation och hur du tar dig bort från eventuell brandrök

Publicerad: 29 januari 2021