Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja, men också med andra kemikalier. Samtliga företag genomför riskanalyser som syftar till att förutse och förebygga eventuella olyckor. Företagen samarbetar säkerhetsmässigt, miljötekniskt och ekonomiskt.

Hamnen har därför en samarbetskommitté där representanter från de olika oljebolagen och kemiföretagen ingår. Även brandkåren och miljökontoret deltar vanligtvis på samarbetskommitténs möten. På Tjärhovet finns olika typer av system för att skydda Kalmarsund från gifter. Eventuella utsläpp som sker på land på Tjärhovet kan fångas upp av ett system för oljeförorenat avfall (OFA). Sker utsläpp i havet kan länsor läggas ut av brandkåren. Ifall utsläpp sker vid lossning från fartyg finns en förberedd fast monterad läns som snabbt kan läggas ut kring hela fartyget. Det finns färdiga planer för omhändertagande av släckvatten.

Tjärhovet är även utrustat med en brandpumpcentral, från vilken brandkåren kan förse sig med brandvatten vid en insats. Vattnet tas från Kalmarsund.

De företag på Tjärhovet som omfattas av Sevesolagstiftningen samt 2 kap. 4 § Lag om skydd mot olyckor är

Kontakt