Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Det finns farliga verksamheter i Kalmar kommun som hanterar brandfarliga eller explosiva varor, där en brand eller ett utsläpp kan påverka människor och miljö i närheten. Se nedan för mer information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företagen.

Ta alltid ett larm på allvar!

Vid fara ges larmsignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Vidtag omedelbart följande åtgärder:

  • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  • Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
  • Stäng av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 Kalmar för vidare information.

Om det brinner

Brandrök kan ha stark stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta. Röken följer vindriktningen. Titta efter flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt mot vinden, samma sak gäller vid ett gasutsläpp. Stanna inomhus tills du får hjälp. Gå inte ut förrän du hör signalen "Faran över" – en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Följ informationen via radio och TV

Vid larm slå omedelbart på radion, i första hand SR P4 Kalmar. Efter ett
varningsmeddelande i radio och TV kommer fortlöpande information från Kalmar kommun. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också SVT-Text 599. Undvik att använda telefon, även mobiltelefon.

Vad gör brandkåren om något händer?

Kalmar brandkår är väl förberedda och övade om en olycka skulle inträffa på någon av de farliga verksamheterna. Kommunen har en plan för räddningsinsatsen, som bland annat anger vilka som larmas, värsta scenario, åtgärder som måste vidtas och hur allmänheten ska varnas i händelse av en allvarlig kemikalieolycka vid något av företagen.

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter som blev farlig verksamhet 2017 på grund av ny Sevesolagstiftning. Det gäller bergtäkterna i Bottorp, Ebbegärde, Knapegården och Runtorp. De omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå, på grund av att de hanterar sprängämnen. Observera dock att sprängämnen endast hanteras och inte förvaras i täkterna.

Även Kalmar Öland Airport är farlig verksamhet, men enligt lagstiftningen behöver inte flygplatser ge ut information till allmänheten om verksamhetens risker.

Farliga verksamheter i Kalmar kommun

För mer information om respektive verksamhet - tryck på länkarna nedan.

Varför finns lagstiftningen?

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett
arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Detta ledde fram till de så kallade Sevesodirektiven vilka har implementerats i svensk lagstiftning främst genom lagen (1999:381länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och förordningen (1999:382länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn.

Vad innebär lagstifningen?

Sevesolagstiftningen ställer krav på att anläggningar som hanterar stora
mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och är även skyldig att samverka med den kommunala räddningstjänsten.

För att en anläggning ska omfattas av Sevesolagstiftningen jämförs de mängder kemikalier som anläggningen hanterar med tydligt definierade gränsmängder som EU har beslutat om. Det finns två gränsnivåer, den högre nivån ställer strängare krav än den lägre nivån. För att kunna visa anläggningens säkerhetsnivå för myndigheter och allmänhet är anläggningar som omfattas av den högre kravnivån skyldiga att ta fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet mer detaljerat. I rapporten ska finnas ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor kan förebyggas. Rapporten ska redogöra för vilka ämnen som företaget hanterar, beskriva verksamhetens omgivning, identifiera och analysera olycksrisker, samt innehålla en intern räddningsplan. Säkerhetsrapporten ska förnyas vart femte år.

I Lagen (2003:778länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om skydd mot olyckor (LSO), 2 kap 4 §, ställs också krav på att de företag som omfattas av nämnda paragraf ska ha en hög säkerhetsnivå. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka företag som ska omfattas av dessa krav, men tillsynen utövas av kommunen (brandkåren). I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet (MSBFS 2014:2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) beskrivs vilka objekt som bör omfattas av kraven samt vilka skyldigheter som bör gälla för dessa farliga verksamheter. Kraven i LSO liknar kraven som finns i Sevesolagstiftningen, förutom till exempel kravet på säkerhetsrapport. Huvudsyftet med LSO är att identifiera vilka olyckor på företaget som den normala kommunala beredskapen ej klarar av. Kompletterande åtgärder kan i så fall krävas av företagen.

Kontakt