Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Kommunens interna säkerhetsarbete

Skydd och säkerhet

Kalmar kommuns interna säkerhetsarbete hanteras av säkerhetssamordnaren, som
till sin hjälp har ”Riktlinjer för säkerhetsarbetet”. I riktlinjerna anges det att vi ska skapa en trygg och säker kommun för alla som berörs av vår verksamhet. Det säkerhetsarbete som Kalmar kommun bedriver ska syfta till att den kommunala verksamheten ska präglas av robusthet och kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador etc.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet och utövar
genom säkerhetssamordnaren fortlöpande samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet.

Systematiskt säkerhetsarbete

Arbetet med säkerhetsfrågorna i kommunen ska bedrivas systematiskt inom alla
verksamheter. Syftet med detta är att undersöka och följa upp verksamheten på
ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs. För att underlätta och förtydliga de krav som åligger respektive verksamhetschef har riktlinjer tagits fram där det framgår vilka delar som är det minsta som ska beaktas i det systematiska säkerhetsarbetet.

Försäkringsfrågor

Serviceförvaltningen är ansvarig för kommunens försäkringsprogram.

Kontakt

Fler sidor inom krisberedskap

Elbrist

Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisledningsnämnd

En extraordinär händelse är en händelse, som avviker från det normala

Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Publicerad: 12 juni 2017