När något allvarligt händer

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kalmar kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som hänt.

På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information så som lägesbeskrivningar, råd till allmänheten, med mera.

Med en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun menas en händelse som:

  • avviker från det normala,
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Fler sidor inom krisberedskap

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

SMS till alla vid en krishändelse

Kalmar kommun och Kalmar Vatten kan nå invånare och företag snabbare med hjälp av en SMS-tjänst.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Övriga länkar

Publicerad: 28 september 2021