Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Krisledningsnämnd

En extraordinär händelse är en händelse, som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, vilka kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, måste det finnas en nämnd
för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd).

I Kalmar kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) krisledningsnämnd.
Nämnden har befogenheter att vid extraordinära händelser överta hela eller delar
av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. Det är nämndens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Fullmäktige beslutar när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Krisledningsnämnden utgör tillsammans med en stab kommunens krisledningsgrupp vid en extraordinär händelse i kommunen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Fler sidor inom krisberedskap

Elbrist

Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020
Publicerad: 12 juni 2017