Styrel - Styrning av el till prioriterade användare vid elbrist

Styrel är ett system som innebär att man på lokal och regional nivå
prioriterar samhällsviktiga funktioner så att de så långt som möjligt får el även vid en elbristsituation.

Vid långa kalla vintrar, långvarig torka eller stopp i kärnkraftsproduktionen kan det bli elbrist. Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället.

Styrel är ett modernt system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är viktiga för samhället får el även i en elbristsituation.

Styrel innebär att kommunerna själva prioriterar vilka verksamheter som har störst behov av el vid elbrist. Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag där det ingår att sammanställa alla underlag från kommunerna och andra myndigheter inom länet.

Kommunerna beslutar själva, på politisk nivå, vilka verksamheter som de vill prioritera. För att underlätta kommunernas arbete finns ett inriktningsdokument
med åtta prioriteringsnivåer som energimyndigheten tagit fram.

Fler sidor inom krisberedskap

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

När något allvarligt händer

När en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun händer kan du hitta information på kalmar.se

SMS till alla vid en krishändelse

Kalmar kommun och Kalmar Vatten kan nå invånare och företag snabbare med hjälp av en SMS-tjänst.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 september 2021
Publicerad: 12 juni 2017