Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Krisberedskap

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kalmar kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Med en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun menas en händelse som:

  • avviker från det normala,
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Kontakt

Elbrist

Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisledningsnämnd

En extraordinär händelse är en händelse, som avviker från det normala

Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser