Skanska Industrial Solutions AB

Skanska Industrial Solutions AB har tre farliga verksamheter inom Kalmar kommun. Samtliga är bergtäkter och beskrivs mer ingående nedan.

Bakgrund

Bergtäkten på fastigheten Bottorp 1:3 i Kalmar kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallad Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten
och hur dessa hanteras. Täkten omfattas av den lägre kravnivån.

Kort beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt
Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är
ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Bakgrund

Bergtäkten på fastigheten Ebbegärde 2:1 i Kalmar kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallad Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Täkten omfattas av den lägre kravnivån.

Kort beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt
Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är
ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Bakgrund

Bergtäkten på fastigheten Knapegården 1:126 i Kalmar kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Täkten omfattas av den lägre kravnivån.

Kort beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt
Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är
ammoniumbaserade och klassade som explosiva (farokategori P1a). De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Kontakt

 • Skanska Industrial Solutions AB

  010-448 00 00

  Besöksadress

  Bottorp

  Ligger 1,7 km nordost om Tvärskog
  (SWEREF99: 6276585, 565534)

   

  Ebbegärde

  Ligger 12 km nordväst om Rockneby
  (SWEREF 99: 6305886, 575226)

   

  Knapegården

  Ligger 5 km väster om Rockneby
  (SWEREF 99: 6299022, 578721)

Fler sidor inom farlig verksamhet och sevesoanläggningar

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar.

Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalma

AB Nybrogrus

Information om AB Nybrogrus

Företagen på Tjärhovet

Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivni

KLS Ugglarps

Här följer information för dig som bor eller arbetar i närheten av KLS Ugglarps som innebär vissa risker för sin om

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 september 2022
Publicerad: 5 januari 2018