Viktig information till dig som bor eller arbetar nära KLS Ugglarps

Företaget arbetar främst med slakteriverksamhet men också med beredning av livsmedel. Anläggningen omfattar cirka 25 000 m2 och består av många olika delar. De första delarna byggdes redan på 50-talet och har sedan byggts om och byggts ut fram till idag. Verksamheten genomför riskanalyser som syftar till att förutse och förebygga eventuella olyckor.

KLS Ugglarps AB hanterar ett flertal farliga ämnen vid bolagets anläggning på Södra
vägen, varav ammoniak är det ämne som lett till verksamhetens klassning som farlig
verksamhet. En stor andel av verksamhetens lokaler på området är kylda av kylsystem som innehåller ammoniak.

Företaget omfattas av kraven som gäller vid farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ Lag om
skydd mot olyckor. Information om senaste tillsynen av brandkåren kan fås genom att kontakta Kalmar Brandkår (raddning@kalmar.se)

I samarbete med brandkåren har rutiner utarbetats för att förhindra och begränsa skadorna av en eventuell olyckshändelse. Skyddet består av tekniska lösningar såsom automatiskt brandlarm och brandteknisk avskiljning. Organisatoriska lösningar som regelbundna brandövningar, en intern beredskapsplan
samt en insatsplan för Kalmar Brandkår.

De olycksrisker som identifierats är främst utsläpp av ammoniak, som är en giftig gas, men även en brand i anläggningen kan ge rök som kan vara till besvär för omgivningen. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Tabell:Beskrivning av hanterade ämnen och deras egenskaper

Hanterade ämnen

Egenskaper

Ammoniak

Giftig, frätande och brandfarlig gas

Brandfarlig gas (Gasol)

Extremt brandfarlig

Vad kan hända?

  • Utsläpp – giftigt vid inandning
  • Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär

Fler sidor inom farlig verksamhet och sevesoanläggningar

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar.

Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalma

AB Nybrogrus

Information om AB Nybrogrus

Företagen på Tjärhovet

Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivni

Skanska Industrial Solutions AB

Information om Skanska Industrial Solutions AB

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Publicerad: 19 april 2021