Stena Recycling AB

Adress: Importgatan 1, Kalmar

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall
samt bereder bränsle till cementindustrin vid depån på Tjärhovet i Kalmar hamn. In- och utlastning av produkter och avfall sker med lastbil och fartyg.

Företaget omfattas av Sevesolagstiftningens högre nivå samt av 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor. En säkerhetsrapport har, enligt gällande bestämmelser, lämnats till länsstyrelsen. Information om senaste tillsynen av länsstyrelsen kan fås genom att kontakta länsstyrelsen (kalmar@lansstyrelsen.se). Information om senaste tillsynen av brandkåren kan fås genom att kontakta Kalmar Brandkår (raddning@kalmar.se)

Stena Recycling AB arbetar förebyggande för att undvika olyckor. Det sker främst genom att göra riskanalyser. De risker som främst identifierats är brand och utsläpp till mark och vatten. Stena Recycling AB är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 och enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.

Företaget genomför regelbundet s.k. ”safety walks” och har ett system för rapportering och uppföljning av avvikelser, tillbud och olyckor. Rutiner har
utarbetats och personalen genomgår kontinuerligt utbildningar för att förhindra och
begränsa skadorna av en eventuell olycka.

Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Tabell:Beskrivning av hanterade ämnen och deras egenskaper

Hanterade ämnen

Egenskaper

Bränsle baserat på lösningsmedelsavfall

Mycket brandfarlig och giftig

Avfallsolja

Brandfarlig, hälsofarlig och miljöfarlig

Oljeförorenat vatten

Miljöfarlig och hälsofarlig

Vad kan hända?

  • Utsläpp – kan ge förorening av mark och vatten med negativ inverkan på djur- och växtliv
  • Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär

Fler sidor inom företagen på tjärhovet

Allmänt om företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärh

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar oc

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Swedish DLA Agro AB

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driv

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 28 januari 2021