Nynas AB

Adress: Grimskärsgatan, Kalmar

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet. Import och export av produkter sker med fartyg och via pipeline från/till andra företag på Tjärhovet. Övrig distribution av produkter sker med tankfordon.

Företaget omfattas av Sevesolagstiftningens lägre nivå samt av 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor. En anmälan enligt Sevesolagstiftningen har, enligt gällande bestämmelser, lämnats till länsstyrelsen. Information om senaste tillsynen av länsstyrelsen kan fås genom att kontakta länsstyrelsen (kalmar@lansstyrelsen.
se). Information om senaste tillsynen av brandkåren kan fås genom att kontakta
Kalmar Brandkår (raddning@kalmar.se)

I verksamheten hanteras brandfarliga och miljöfarliga vätskor. Det finns risker förknippade med hanteringen, till exempel brand och utsläpp till mark och vatten. För att undvika olyckor jobbar företaget dagligen med att minimera risker. Främst görs detta genom att upprätta riskanalyser. I samband med alla nya projekt och arbeten genomförs en analys vilket resulterar i handlingsplaner för att förebygga risker. Företaget har ett fullt integrerat och certifierat ledningssystem som
uppfyller kraven i ISO 9001 och som för de tekniska och operativa platserna även uppfyller kraven i ISO 14001 och OHSAS 18001.

Depåpersonal och chaufförer genomgår kontinuerligt brandutbildningar, beredskaps- och utrymningsövningar samt andra branschspecifika utbildningar. Företaget bedömer regelbundet sina produkters hälso-, säkerhets- och miljöpåverkan och gör sitt yttersta för att minimera dessa. Företaget
verkar för en stark och positiv HSSE&Q kultur. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Tabell:Beskrivning av hanterade ämnen och deras egenskaper

Hanterade ämnen

Egenskaper

Organiska lösningsmedel

Mycket brandfarliga och hälsoskadliga

Alvamix (Lut)

Frätande

Vad kan hända?

  • Utsläpp – kan ge förorening av mark och vatten med negativ inverkan på djur- och växtliv
  • Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär

Fler sidor inom företagen på tjärhovet

Allmänt om företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärh

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar oc

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cement

Swedish DLA Agro AB

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driv

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 28 januari 2021