Circle K Terminal Sweden AB

Adress: Oljehamnsplan 5, Kalmar

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärhovet. Hanteringen innebär import via huvudsakligen fartyg, lagring och utlastning till tankbil. Verksamheten bedrivs dygnet runt.

Företaget omfattas av Sevesolagstiftningens högre nivå samt av 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor. En säkerhetsrapport har, enligt gällande bestämmelser, lämnats till länsstyrelsen. Information om senaste tillsynen av länsstyrelsen kan fås genom att kontakta länsstyrelsen (kalmar@lansstyrelsen.se). Information om senaste tillsynen av brandkåren kan fås genom att kontakta Kalmar Brandkår (raddning@kalmar.se).

I säkerhetsrapporten beskrivs risker och säkerhetsarbetet. I samarbete med brandkåren har rutiner utarbetats för att förhindra och begränsa skadorna av en eventuell olyckshändelse. Skyddet består av tekniska lösningar såsom skumsläckning, brandpump och oljeavskiljare, men också av regelbunden övning
där personalen samverkar med berörda myndigheter.

De olycksrisker som identifierats är främst brand, med rök som kan ge upphov till besvär, och utsläpp av produkt, vilket kan ge en negativ inverkan på djur- och växtliv. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Tabell:Beskrivning av hanterade ämnen och deras egenskaper

Hanterade ämnen

Egenskaper

Bensin

Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

Etanol denaturerad 5% bensin

Brandfarlig, hälsofarlig

Diesel

Hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

Eldningsolja

Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

HVO (hydrerad vegetabilisk olja)

Hälsofarlig

FAME (fettsyrametylester)

Hälsofarlig

Vad kan hända?

  • Utsläpp – kan ge förorening av mark och vatten med negativ inverkan på djur- och växtliv
  • Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär

Fler sidor inom företagen på tjärhovet

Allmänt om företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar oc

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cement

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Swedish DLA Agro AB

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driv

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Publicerad: 28 januari 2021