Brenntag Nordic AB

Adress: Lotsgatan 1, Kalmar

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn,
där företaget lagrar, blandar och tappar upp kemikalier för vidare distribution. Bland
produkterna finns bl.a. lösningsmedel, drivmedel samt lösningar för NOx-reducering. Produkterna kommer in till depån via fartyg, tankbil eller järnvägsvagn. Utlastning sker via lastbil eller tankbil.

Företaget omfattas av Sevesolagstiftningens högre nivå samt av 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor. En säkerhetsrapport har, enligt gällande bestämmelser, lämnats till länsstyrelsen. Information om senaste tillsynen av länsstyrelsen kan fås genom att kontakta länsstyrelsen (kalmar@lansstyrelsen.se). Information om senaste tillsynen av brandkåren kan fås genom att kontakta Kalmar Brandkår (raddning@kalmar.se)

I verksamheten hanteras vätskor som kan vara brandfarliga, hälsoskadliga och miljöfarliga. Följaktligen finns det moment i hanteringen som kan medföra risker, till exempel. brand och utsläpp till mark och vatten. Brenntag Nordic AB är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004. Personalen arbetar enligt fastställda rutiner i företagets ledningssystem
för att minimera riskerna. Omfattande riskanalyser utförs vad gäller brand- och miljösäkerhet.

Säkerhet och respekt för miljön är en del av företagets mission. Beslut på alla
nivåer i verksamheten tar fasta på miljöskydd såväl som hälsa och säkerhet för alla företagets medarbetare och omgivningen. Företaget har infört procedurer och kontrollstrukturer för att kontinuerligt säkra en minskning av risken för olyckor i samband med lagring, fyllning och transport av kemikalier. Företagets
engagemang för att uppnå en god miljö, hälsa och säkerhet säkerställs av företagets
frivilliga deltagande i ”Ansvar & Omsorg” - initiativet för kemikaliedistributörer.

Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Tabell:Beskrivning av hanterade ämnen och deras egenskaper

Hanterade ämnen

Egenskaper

Alkoholer

Mycket brandfarliga och hälsoskadliga

Alkylatbensin

Extremt brandfarlig samt hälsoskadlig och miljöfarlig

Ammoniaklösning

Miljöfarlig och frätande

Kalilut / Natronlut

Frätande

Organiska lösningsmedel

Mycket brandfarliga och hälsoskadliga

Urea (AdBlue)

Vad kan hända?

  • Utsläpp – kan ge förorening av mark och vatten med negativ inverkan på djur- och växtliv
  • Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär

Fler sidor inom företagen på tjärhovet

Allmänt om företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärh

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cement

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Swedish DLA Agro AB

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driv

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 28 januari 2021