AB Nybrogrus

Bakgrund

AB Nybrogrus omfattas av Sevesodirektivet, enligt den lägre kravnivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, som följd av att bolaget använder sprängmedel i sin verksamhet i Runtorp. Runtorp bergtäkt ligger i skogsmark cirka 2,5 km väster om Tvärskog samhälle. Avståndet till närmsta bostadsbebyggelse är cirka 700 m (när nuvarande tillstånd är fullt utnyttjat), vilket räknas som ett bra skyddsavstånd. Verksamheten kan innehålla de villkor som normalt ställs för bergtäkter. Vid täkten ligger bolagets huvudkontor.

Företags- och verksamhetsbeskrivning

Bolaget producerar och tillhandahåller berg-, jord- och moränmaterial till framförallt olika former av anläggningsarbeten. Täkten i Runtorp försörjer
huvudsakligen området i och omkring Kalmar och på Öland. Viss produktion
levereras ut med båt till mer avlägsna destinationer.

Som ett led i produktionen sker borrning och sprängning av fast berg. Processen börjar med att berget som skall sprängas besiktigas av borr- och sprängpersonal. Med ledning av tidigare utförda sprängningar på platsen samt uppgifter om avstånd till närmast liggande byggnader planeras borrnings- och sprängningsarbetet. Hänsyn tas till påverkan på omgivningarna från vibrationer och kastrisker.

Farliga ämnen

I täkten produceras förädlade berg- och jordmaterialprodukter. Losshållning av berg sker genom sprängning. Sprängämne finns i många olika blandningar och utseende men ämnet som används absolut mest i täkten är av typen bulkemulsion. Detta innebär att olika ämnen som var för sig är icke-explosiva blandas och blir explosiva först när de är på platsen där sprängning ska ske. Detta innebär en större säkerhet vid hantering och transport. Sprängmedel förvaras inte inom täktområdet utan tas med vid varje enskilt sprängtillfälle. Spräng- och tändmedel hanteras enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Diesel och eldningsolja är lättare oljor som är brandfarliga, men relativt svåra att antända. Diesel och eldningsolja är cancerframkallande och vid förtäring kan det vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Små mängder räcker för att förorena dricksvatten, en deciliter av diesel eller eldningsolja räcker till att förorena tiotusen kubikmeter vatten. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador, framförallt för vattenlevande organismer och kan ge skadliga  ångtidseffekter i miljön.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom farlig verksamhet och sevesoanläggningar

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar.

Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalma

Företagen på Tjärhovet

Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivni

KLS Ugglarps

Här följer information för dig som bor eller arbetar i närheten av KLS Ugglarps som innebär vissa risker för sin om

Skanska Industrial Solutions AB

Information om Skanska Industrial Solutions AB

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 januari 2022
Publicerad: 5 januari 2018