Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg 28 augusti

Över en månad har passerat sedan äldreomsorgen i Kalmar hade en ny omsorgstagare med bekräftad covid-19. Det finns således ingen omsorgstagare med bekräftad covid-19 i vare sig vård- och omsorgsboende, hemtjänsten eller på det tillfälliga evakueringsboendet Björkenäs.

Stabilt läge

Läget inom äldreomsorgen har generellt sett varit stabilt under sommaren. I början av sommaren fanns ett antal omsorgstagare med bekräftad covid-19 i både hemtjänst och boende, vilket innebar ett högre tryck på verksamheten.

Under den andra hälften av sommaren har det varit väldigt få fall med omsorgstagare med bekräftad covid-19.

Beredskap för eventuell ökning av bekräftade fall

- Bemanningen i verksamheten har överlag fungerat väl. Sjukfrånvaron har sjunkit under sommaren, men är något högre än motsvarande period tidigare år, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Medarbetare i kommunen fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma vid symptom.
- Tack vare att våra verksamheter säkrade upp med extra bemanning under sommaren har det trots allt överlag gått bra att bemanna våra arbetspass. Ibland har vi tagit in hyrpersonal i form av såväl sjuksköterskor som undersköterskor, säger Mattias Ask.

Även om det är lugnare på pandemifronten har verksamheten fortsatt beredskap för att klara av en eventuell ökning av antal omsorgstagare med bekräfta smitta. Både covid-19 teamet inom hemtjänsten och evakueringsboendet fortsätter, bemanning finns för de båda tillfälliga enheterna. När inga omsorgstagare med bekräftad covid-19 är aktuella för dessa verksamheter riktas bemanningen till andra verksamheter.

- Varje medarbetare som jobbar på de tillfälliga enheterna kommer under hösten att ha en fast placering som de utgår från. Finns det ingen personalfrånvaro på den enheten går de utöver schemalagd personal och fokuserar på socialt innehåll för omsorgstagare.