Till dig som arbetar med barn

Du som arbetar med barn och unga upp till och med 17 år är välkommen att kontakta Barnahus för att konsultera i frågor som handlar om våld i nära relation, sexuella övergrepp oavsett relation och andra allvarliga brott, som könsstympning.

Personalen på Barnahus har utbildning i Krisstöd och erbjuder detta till både det utsatta barnet samt till dess föräldrar och syskon. Personalen gör även riskbedömningar i ERASOR, som är en metod för att bedöma återfallsrisken för unga som har begått sexuella övergrepp.

Barnahus anordnar föreläsningsdagar, arbetar för olika former av samverkan och informerar elever i åk 5 om rätten till sin egen kropp och sexuella övergrepp.

Vi har nedan samlat länkar med forskningsmaterial, filmer och poddar samt webbplatser till frivilliga organisationer och myndigheter som arbetar med Barnahus målgrupp:

Länkar till externa webbplatser

barnafrid.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som möter barn och unga som har utsatts för våld eller övergrepp, men även till yrkesverksamma i en myndighet. Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Barnafrid erbjuder ett digitalt basprogram om våld mot barn, som ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

allmannabarnahuset.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Allmänna Barnahuset är en statlig stiftelse som grundades 1633 och har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Deras arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

raddabarnen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rädda Barnen är en av världens största självständiga barnrättsorganisation. Med Barnkonventionen som grund arbetar de för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. Rädda barnen ger stöd och råd till både barn, föräldrar och vuxna som arbetar med barn. De har tagit fram materialet "Stopp min kropp" som handlar om hur vuxna kan prata med barn om övergrepp och hjälpa dem att sätta gränser för sin kropp och integritet: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/

hedersfortryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 i uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. På deras webbplats får du information om vad hedersförtryck är och vart du kan vända dig om du är utsatt. Även yrkesverksamma kan här få mer kunskap, råd och tips.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen, som innehåller analyser och rekommendationer till förbättringar för barn och unga.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Deras jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Socialstyrelsen har bland mycket annat tagit fram kunskapsstöden om Barn som utmanar, Ledsna barn, Blyga och ängsliga barn, Barn som tänker annorlunda och https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/konsstympning/olika-typer/

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

unicef.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN har gett Unicef i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas i alla länder som skrivit under den. De kämpar för alla barns rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Unicef har expertkunskap som rör barns behov och rättigheter och bedriver forskning samt skriver rapporter: https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

brottsoffermyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndigheten driver projekt samt anordnar seminarier och utbildningar.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. De sätter bland annat ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas. Skolverket tillhandahåller en webbutbildning för pedagoger om Sex och samlevnad (sexualitet, samtycke och relationer).

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris, Barnets rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som kämpar för ett bättre samhälle för barn. De erbjuder råd och stöd till både barn och unga, föräldrar och professionella samt ger föreläsningar och utbildningar.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

dagsattprataom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Allmänna Barnahuset arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. De har gjort ett material för barn som varit utsatta för sexuella övergrepp eller våld och vart de kan vända sig. De vänder sig också till barn som har skilda föräldrar, till vuxna och till vuxna som arbetar med barn.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

vaga-beratta.1177.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvården (Regionerna) i Sverige har skapat ”Våga berätta”, som är för barn i åldrarna 8 - 12 år, för att genom fakta, råd och stöd förebygga psykiska ohälsa.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

unizon.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unizon är ett riksförbund för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor, unga och barn ska erbjudas stöd och skydd.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

ecpat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ecpat Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. De arbetar för att öka kunskapen om sexuell exploatering och deltar i debatter, kommenterar rättsfall, föreläser, ger ut böcker, filmer och driver kampanjer.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

safeselfie.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Författaren, föreläsaren och journalisten Caroline Engvall har med stöd av stiftelsen Idéer för livet, skapat en plattform som är specialiserad på sexuella brott mot barn på nätet. Här kan barn och vuxna få information, stöd och hjälp vid sexuella brott på nätet samt om bilder av barnet har spridits på nätet. Här finns även råd och utbildningsmaterial för vuxna och skolpersonal samt tips på poddar att lyssna på.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

TRIS.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TRIS, tjejers rätt i samhället, är en ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS har en telefonjour och chatt där erbjuder stöd och hjälp till hedersvåldsutsatta kvinnor och män, pojkar och flickor samt dig som är icke-binär. TRIS erbjuder även aktiviteter, utbildning och föreläser.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

porrfribarndom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Porrfri Barndom är en ideell förening och barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan. Porrfri barndom föreläser för elever från åk 5 och uppåt, föräldrar och skolpersonal.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

sakravarjeunge.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i Sverige. Stiftelsen utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

rfsu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU vill verka för att sprida en kunskapsbaserad samt öppen syn på samlevnads- och sexualitet och har bland annat tagit fram en kunskapsbank för lärare.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

jagvillveta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett material för barn och unga med information för barn som blivit utsatta för brott och vart de vända sig för att få hjälp och stöd.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

reality-check.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reality-check startades för att främja ungas sexuella hälsa samt förebygga sexualiserad exploatering och sexualiserat våld. Den drivs av organisationen Talita. Reality-check har som syfte att sprida kunskap om pornografi samt dess skadeverkningar och erbjuder utbildningsmaterial samt konkreta metodverktyg för skolor och andra verksamheter där vuxna möter barn och unga.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

Snacka om sex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om sådant du behöver veta om din kropp och känslor | UR Play Programledarna Clara Henry och Daniel Riley pratar om kroppen, känslor och relationer för barn mellan 10 och 13 år.

Vill du veta mer, klicka på rubriken ovan.

Länkar till externa filmer

”Dags att prata om” är en film om hur vuxna kan prata med barn om sexuella övergrepp mot barn och är framtagen av stiftelsen Allmänna Barnahuset.Här kan du se filmen ”Dags att prata om” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Ni vuxna är så jävla viktiga” är en film framtagen av stiftelsen Allmänna Barnahuset.Här kan du se filmen ”Ni vuxna är så jävla viktiga” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Det är mitt liv” är en film om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv, t ex inte själva får välja vem de vill vara tillsammans med. Filmen är framtagen av stiftelsen Allmänna Barnahuset och baseras på svar från elever på högstadiet och gymnasiet om barnmisshandel.Här kan du se filmen ”Det är mitt liv” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Våld löser inget” är en film framtagen av stiftelsen Allmänna Barnahuset baserad på forskningsmaterial som visar att många barn som är utsatta för våld inte får det stöd och den rehabilitering som de har rätt till.Här kan du se filmen ”Våld löser inget” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.politiet.no/delbart Norska polisen har tagit fram ett material till vuxna som arbetar med barn om nätanvändande och att dela bilder på nätet. De har även gjort en film för ungdomar som tar upp detta.Här kan du se filmen från Norska polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Stopp min kropp-sång” är en sångvideo om barns trygghet, integritet och rätten till sin egen kropp. Den är framförd av Fjärilen klass 3B.Här kan du se filmen ”Stopp min kropp-sång” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Barnahus

  Måndagar 8.00-18.00, tisdagar-torsdagar 8.00-16.00 och fredagar 8.00-14.30

  010-352 25 66

  barnahus@kalmar.se

  Besöksadress

  Nygatan 34

  Postadress

  Barnahus i södra Kalmar län
  Box 834, 391 28 Kalmar

Fler sidor inom barnahus i södra kalmar län

Till dig som är barn eller ung

Meningen med Barnahus är att du bara ska behöva berätta en gång och på en plats vad du varit med om.

Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Barnahus är en samverkan mellan sju kommuner, polis, åklagare och regionen.

Till dig som vårdnadshavare

På Barnahus möts ditt barn av personal som är van att prata med barn.

Till dig som är trygghetsperson

Som trygghetsperson är du en mycket viktig person för barnet som ska förhöras.

Publicerad: 31 januari 2024