Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med en dödsboanmälan.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

När en närstående har avlidit och om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter, kan du göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter bouppteckning. För dödsboanmälan gäller att den avlidne inte får efterlämna någon fast egendom
eller tomträtt i Sverige eller utomlands, om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Dödsboanmälan gäller om:

 • Dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
 • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Gör en dödsboanmälan

Det är kommunens socialtjänst som gör en skriftlig dödsboanmälan och skickar den till Skatteverket. Kontakta oss och be att få tala med socialtjänsten om att göra en dödsboanmälan.

Information

Enligt delegationsbestämmelser i Kalmar Kommun bedöms skälig kostnad till begravningskostnader inklusive gravsten uppgå till ett halvt prisbasbelopp om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Det är dödsboets tillgångar på dödsdagen, samt eventuella inkomster efter dödsdagen som avgör om ekonomiskt bistånd ges och med hur mycket.

Försäkringsinventering

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader behöver dödsboet genomgå en försäkringsinventering. Det innebär att en inventering görs från flera olika försäkringsbolag för att se om dödsboet har rätt till eventuell ersättning för begravningskostnad.

Socialförvaltningen i Kalmar kan med samtycke från dödsbodelägare, beställa en försäkringsinventering för dödsboets räkning.

Kostnaden ses som en godtagbar utgift vid ansökan om ekonomiskt bistånd, och godkänns därmed utöver ett halvt prisbasbelopp i de fall där dödsboet saknar egna medel.

Att tänka på:

 • Inga räkningar ska betalas efter dödsfallet till dess att utredning är klar.
 • Vid prövning av ekonomiskt bistånd till begravningskostnader tas ingen hänsyn till den avlidnes övriga skulder.
 • Stoppa alla autogiron, eftersom begravningskostnaderna går före alla andra kostnader i dödsboet.
 • Om begravningskostnaden överstiger ett halvt prisbasbelopp och tillräckliga medel saknas i dödsboet, är det den som beställer begravningen som får stå för överskjutande kostnad.
 • Omkostnader som till exempel städning och tömning av dödsboet täcks inte av ekonomiskt bistånd


 • Dödsfallsintyg med släktutredning, hämtas från Skatteverket eller begravningsbyrån.
 • Kopia av den senaste deklarationen med bilagorna 1 och 4
 • Uppgifter om eventuella kontanter på dödsdagen
 • Kapital- och räntebesked från samtliga banker som visar saldot på dödsdagen
 • Kontoutdrag för samtliga konton från dödsdagen och framåt
 • Uppgifter om dödsboets eventuella skulder
 • Offert eller räkning på begravningskostnad och/eller gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Eventuell värdering av bostadsrätt/fastighet
 • Eventuell fullmakt om annan person än dödsbodelägare företräder dödsboet
 • Finns efterlevande maka/make, bifoga kontoutdrag och deklaration även för den personen.

Fler sidor inom dödsfall och begravning

Begravning

Vad du bör tänka på när någon anhörig har avlidit

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Publicerad: 31 mars 2017