Omsorgen gör en Lex Sarah anmälan till IVO

Kalmar kommun utsattes för en IT-attack vilket resulterade bland annat i att majoriteten av kommunens system inte fungerade.

Kalmar kommun befann sig i stabsläge, verksamheterna övergick till befintliga manuella rutiner upprättade för kriser och särskilda händelser. IT-attacken är den bakomliggande orsaken till två händelser som har drabbat omsorgstagare och som är rapporterade och utredda som Lex Sarah.

Händelse 1

På Kalmar kommuns webbplats finns möjlighet att använda en e-tjänst för att ansöka om hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. E-tjänsten stängdes tillfälligt ner under attacken, men trots detta gick det under en kort period att göra en ansökan via e-tjänsten. IT störningarna gjorde att man inte hade tillgång till ärendet som inkommit.

Händelse 2

Normalt använder sig hemtjänsten av digitala lås men då verksamheten var under en IT-attack användes endast nycklar för att ta sig in i omsorgstagarnas boende. En omsorgstagare larmar på sitt trygghetslarm för behov av stöd, i samband med detta framkommer att nyckeln till omsorgstagarens bostad inte fanns på sin plats. Två timmar senare hittades nyckeln. Omsorgstagaren hade då larmat flera gånger. Trots att nyckeln sedan hittades genomfördes inte något besök hos omsorgstagaren förrän nattpersonalen var i tjänst.

Åtgärder som har vidtagits

Ett antal åtgärder har vidtagits och planerats in utifrån resultatet av utredningen.

Planerade åtgärder för att förhindra upprepning

Uppföljning av kommunens och förvaltningens hantering av IT attacken är planerad.

Publicerad: 5 april 2024