Hög kvalitet på socialtjänsten i Kalmar

Enligt brukarundersökningen är 91 procent nöjda med det stöd de får från individ- och familjeomsorgen i Kalmar. – Det är väldigt positiva resultat som vi kommer använda i utvecklingen framåt, säger Camilla Freedeke, socialchef i Kalmar kommun.

Socialförvaltningen genomför varje år två nationella brukarundersökningar. Den ena undersöker myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorgen, där fokus ligger på kontakten med socialsekreterare inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevård.

Den andra brukarundersökningen undersöker utförarverksamheten inom funktionshinderområdet och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boenden, boendestöd och daglig verksamhet eller sysselsättning.

- Det är jätteviktigt för oss att veta vad våra klienter och brukare tycker. Vi är väldigt nöjda att så många har valt att svara på undersökningen, säger Camilla Freedeke, socialchef.

91 procent nöjda svar

I brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen besvarades enkäten av 331 kalmarbor som får stöd från socialtjänsten. Det är det åttonde bästa svarsunderlaget i Sverige.

91 procent svarade att de var nöjda med det stöd de fått och i genomsnitt 71 procent svarade att de anser att deras situation har förbättrats sedan de fått kontakt med individ- och familjeomsorgen. Inom missbruksvården är det 87 procent som anser att deras situation förbättrats medan det är 66 procent inom barn- och ungdomsvården.

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet genomfördes inom tre olika former av boenden som drivs av kommunen. 296 personer deltog i undersökningen och det är nationellt sett ett stort antal svar. Undersökningen efterfrågar hur den enskilde upplever inflytande, stöd, kommunikation, omtanke, förtroende för personal, trygghet, trivsel och möjlighet att lämna synpunkter. 76 procent av alla svar är positiva.

- Socialförvaltningen kommer nu i dialog med brukare och klienter tillsammans med medarbetare använda resultaten för fortsatt utveckling av verksamheten, säger Camilla Freedeke, socialchef.

Publicerad: 30 januari 2024