Kvalitetshöjningar i äldreomsorgen

På omsorgsnämndens sammanträde den 14 december beslutades det om en ny verksamhetsplan för äldreomsorgens verksamheter. Planen omfattar flera nya utvecklingsarbeten och fortsatta satsningar både inom den sociala omsorgen och den kommunala primärvården.

- Med kunskap, kompetens och delaktighet ska vi gemensamt ta ytterligare steg mot vårt mål, att erbjuda en god vård och omsorg som ligger i nationell framkant och bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner, med fokus på ökad nöjdhet och en fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten. Därtill prioriteras socialt innehåll på vård- och omsorgsboende. Det är en fortsatt resa som jag ser fram emot att göra tillsammans med hela omsorgsnämnden och alla medarbetare i förvaltningen – allt för omsorgstagarens skull, säger Michael Ländin (S), ordförande omsorgsnämnden.

Tillsammans-paketet fortsätter under 2024

Under 2022–2023 genomfördes förstärkningar som möjliggjordes genom satsningen Tillsammans-paketet. Det innebar bland annat ökad bemanning på vård- och omsorgsboende, förbättrade nattscheman, fler sjuksköterskor i den kommunala primärvården och fler chefer inom socialtjänstens verksamheter.

Trygg och nära vård och omsorg

Kommunernas andel av den totala primärvården har vuxit kraftigt under de senaste åren. Prioriterat är fasta vårdkontakter, fasta omsorgskontakter samt utveckling av dokumentation av individuella genomförandeplaner. Utvecklingsarbete kring ökad trygghet vid hemgång från sjukhuset kommer även att fortgå.

Digital omställning och välfärdsteknik är viktiga delar för äldreomsorgen i Kalmar
Fler läkemedelsautomater, artificiell intelligens, digitala tillsynsbesök dygnet runt och ett ökat digitalt utvecklingssamarbete med regionen är några viktiga beståndsdelar i utvecklingsarbetet.

Gratis träning fortsätter

Gratis träning på gym för de som är 79 år och äldre även under 2024 för att främja den äldres självständighet och kan skjuta upp behovet av vård- och omsorgsinsatser ytterligare en tid.

Storsatsning på tre boenden

Under 2024 säkras behovet av korttidsvistelse genom att Villa Linné öppnar för ytterligare korttidsplatser i Linnéstaden. Vård- och omsorgsboendet i Rockneby kommer att renoveras och det pågår ett arbete för att bygga ett vård- och omsorgsboende i Lindsdal med 60 lägenheter varav 30 lägenheter är ett nettotillskott.

Nytt kliniskt träningscenter

Ett nyinrättat kliniskt träningscenter kommer att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare i alla yrkeskategorier. Träningscentret kommer att erbjuda utbildningar och färdighetsträning inom förflyttning och teamträning i en hemlik miljö.

Publicerad: 14 december 2023