IVO:s granskning ger bättre omsorg på vård- och omsorgsboende i Kalmar

Kalmar kommun arbetar ständigt med att förbättra omsorgen för alla äldre. En viktig del av detta är att säkerställa hög kvalitet inom medicinsk vård

Därför välkomnar vi nu att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en granskning sjukvården inom av vård- och omsorgsboendena i Kalmar kommun. Man har granskat journal, intervjuat några medarbetare samt ledning.

IVO har identifierat fyra områden där vi kan förbättra vår medicinska vård:

  • Individuell bedömning och kompetensnivå - ansågs sakna tillräcklig kompetens och språkkunskaper.
  • Dokumentation och personalkontinuitet - bedömdes inte ske enligt regelverk samt att kontinuiteten inte var tillräcklig.
  • Läkemedelshantering - ansågs ej vara patientsäker
  • Vård i livet slutskede - bedömdes inte utföras enligt regelverk.

Inom vart och ett av de fyra områdena som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) identifierat, har Omsorgsnämnden sedan tidigare vidtagit eller planerat förbättringsåtgärder. Exempelvis har man infört språkbedömningsverktyg vid rekrytering för att säkerställa att personalen har tillräckliga språkkunskaper. Man utbildar också språkombud för att stödja kollegor i språkutveckling. Vidare arbetar man med att förbättra dokumentationen av vårdplaner och brytpunktssamtal samt att se över och säkerställa att sjuksköterskorna har samma material vid delegering av läkemedelshantering.

- Vi tar självfallet till oss av IVOs synpunkter på samtliga förbättringsområden och arbetar ständigt för att förbättra våra verksamheter, säger Michael Ländin, ordförande i Omsorgsnämnden.

Flera åtgärder har redan vidtagits eller planeras för att åtgärda bristerna. Omsorgsnämnden arbetar alltid med ständiga förbättringar så att omsorgstagarna ska känna sig fortsatt trygga med den vård och omsorg som ges på vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun.

Granskningsrapporten var med som en informationspunkt på nämndens sammanträde den 23 mars. Alla åtgärder för att förbättra verksamheten kommer att beslutas kring på kommande möte 27 april.

Publicerad: 31 mars 2023