Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Verksamhetsplan ger historisk kvalitetshöjning i äldreomsorgen 2023

På omsorgsnämndens sammanträde den 25 januari klubbades en ny verksamhetsplan för äldreomsorgens verksamheter

Verksamhetsplanen omfattar flera nya utvecklingsarbeten och satsningar inom både den sociala omsorgen och den kommunala primärvården. Inte minst är det i år som den största satsningen någonsin i äldreomsorgen i Kalmar kommun, Tillsammanspaketet, helt och hållet ska sjösättas.

"Redan under förra året lanserade vi satsningen på 59 miljoner kronor, men det är i år som vi ska förverkliga den fullt ut. Det handlar om ökad bemanning på vård- och omsorgsboende, förbättrade nattscheman för medarbetarna, fler sjuksköterskor i den kommunala primärvården, fler chefer inom socialtjänstens verksamheter och införandet av fria arbetsskor för alla tillsvidareanställda medarbetare som arbetar vård- och omsorgsnära. Det är kraftiga förstärkningar som kommer att bidra till en ännu bättre vård och omsorg för omsorgstagarna och en ännu bättre arbetsmiljö för medarbetarna", säger omsorgsnämndens ordförande (S) Michael Ländin.

Fler satsningar på vård- och omsorgsboende

Utöver den ökade bemanningen på vård- och omsorgsboende genomförs fler nya aktiviteter för att öka omsorgstagarnas delaktighet, trivsel och sociala innehåll. Måltidssituationen kommer att vara i fokus då omsorgsförvaltningen ska arbeta fram ett nytt måltidskoncept tillsammans med serviceförvaltningen. Samarbetet med Ung Omsorg med ungdomar mellan 13 och 19 år kommer att finnas på alla vård-och omsorgsboenden i kommunen. Syftet är att öka utbytet mellan generationerna och stärka det sociala innehållet på helgerna.

Under året kommer även ett vård-och omsorgsboende i kommunen att Silviahem-certifieras, vilket innebär alla medarbetare på enheten får en särskild grundutbildning i demenskunskap. Nämnden har också infört en SAS – en socialt ansvarig samordnare – med särskilt ansvar att följa upp att omsorgstagaren får sina beviljade insatser utförda.

"Förra året lyckades vi uppnå vårt mål att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner när det gäller socialt innehåll på vård- och omsorgsboende. Med de här nya satsningarna visar vi tydligt att nämnden fortsätter prioritera det sociala innehållet som ett av de viktigaste målen. Allt för att omsorgstagarna ska trivas och känna meningsfullhet i vardagen när de bor i våra verksamheter", säger Maria Persson Engman, andre vice ordförande i nämnden (V)

Patientsäkerhet och förebyggande insatser i fokus

Kommunernas andel av den totala primärvården har vuxit kraftigt under de senaste åren. Med både fler och mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i kommunens regi agerar omsorgsnämnden för en säkrare vård i verksamheterna. Under året ska legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den kommunala primärvården kunna dokumentera i samma som journalsystem som i regionens hälso- och sjukvård. Utvecklingen av dokumentation med individuella vårdplaner är också prioriterat. En sjuksköterska med särskilt hygienansvar har också införts för att förhindra och förebygga smittspridning inom vård och omsorgen.

Med fler äldre i samhället blir också betydelsen av förebyggande och hälsofrämjande insatser allt viktigare. Detta för att främja den äldres självständighet och därigenom även kunna skjuta upp behovet av vård- och omsorgsinsatser ytterligare en tid. Bland de nya åtgärderna i verksamhetsplanen har en helt ny enhet för förebyggande och hälsofrämjande arbetet bildats. Personer ska också kunna erbjudas ett fallförebyggande hembesök av en arbetsterapeut vid ansökan om trygghetslarm. Den populära satsningen med gratis träning på gym för de som är 79 år och äldre fortsätter även under 2023.

"Fokuset på stärkt patientsäkerhet är en viktig del för att omsorgstagarna ska uppleva en trygg vård och omsorg, oavsett man bor kvar hemma i ordinärt boendet eller på vård- och omsorgsboende. Parallellt vidareutvecklar vi det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, som kan bidra till att stärka den äldres hälsa och fortsatta självständiga leverne", säger (C) Bengt Thörnblad.

Publicerad: 27 januari 2023